Zakelijke voorwaarden

Vastgesteld door de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven.
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30171023.
ALGEMENE VOORWAARDEN ZAKELIJK VERKEER
VOOR AFBOUWBEDRIJVEN
Artikel 1 - Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Wij resp. onze: de opdrachtnemer;
1.2 De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die het werk
opdraagt;
1.3 Dag: een werkbare kalenderdag;
1.4 Werkdag: een kalenderdag tenzij deze valt op een algemene of ter
plaatse van het werk erkende of door de overheid dan wel bij of
krachtens de voor de opdrachtnemer geldende CAO voorgeschreven
rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije
dag;
Artikel 2 - Werkingssfeer
2.1 Wij zijn nimmer gebonden aan van onze voorwaarden afwijkende
voorwaarden, ook niet indien wij deze afwijkende voorwaarden niet
uitdrukkelijk ontkennen;
2.2 Een eventuele verwijzing door de opdrachtgever naar zijn voorwaarden
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 De opdrachtgever wordt door de enkele aanvang der werkzaamheden
door ons, geacht akkoord te gaan met de toepasselijkheid van
onze algemene voorwaarden;
2.4 Indien in enig geschil niettemin zou worden bepaald dat ook de voorwaarden
van de opdrachtgever toepasselijk zijn, prevaleren onze
voorwaarden bij strijdigheid van een of meer bepalingen;
2.5 Het in dit artikel bepaalde kan uitsluitend worden opzij gezet indien
wij na ontvangst van de opdrachtbevestiging schriftelijk te kennen
geven dat de algemene voorwaarden van de opdrachtgever toepasselijk
zijn;
Artikel 3 - Offerte c.q. aanbieding
3.1 Elke offerte is één ondeelbaar geheel en is vrijblijvend, tenzij anders
wordt overeengekomen;
3.2 Het aanbod vermeldt indien mogelijk het tijdstip waarop met het werk
kan worden begonnen;
3.3 De overeenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding
van ons aanbod door de opdrachtgever;
3.4 Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk aan ons te worden
bevestigd resp. schriftelijk door ons te zijn aanvaard;
3.5 De overeenkomst wordt tevens geacht te zijn tot stand gekomen op
het tijdstip dat wij de werkzaamheden hebben aangevangen;
Artikel 4 - Onze rechten en verplichtingen
4.1 De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden
van de opdrachtnemer, tenzij anders is overeengekomen;
4.2 Wij zijn in geval wij de opdrachtgever ter zake hebben gewaarschuwd
en desalniettemin de opdrachtgever uitvoering der betreffende
werkzaamheden op een ondeugdelijke ondergrond resp. volgens
een ondeugdelijke werkwijze resp. onder ondeugdelijke
omstandigheden heeft verIangd, niet aansprakelijk voor door ons uitgevoerd
werk;
Artikel 5 - Rechten en Verplichtingen opdrachtgever
5.1 Indien op detailtekeningen opmerkingen staan als maten in het werk
te controleren of dergelijke, nemen wij aan dat deze maten door de
opdrachtgever zijn gecontroleerd en juist bevonden. Bovendien zal
de opdrachtgever binnen acht dagen na het geven van de opdracht
een leveringsschema verstrekken, aangevende op welke data de
verschillende onderdelen moeten worden geleverd c.q. het werk
moet worden aangevangen en opgeleverd.
5.2 Indien het leveringsschema c.q. de planning niet kan worden aangepast
aan onze productie, hebben wij het recht nadere voorwaarden
te stellen of de opdracht geheel of gedeeltelijk te herroepen;
5.3 De opdrachtgever zorgt voor de voor het werk benodigde goedkeuringen
zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen, alsmede
de overige voor het werk te verschaffen gegevens;
5.4 De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derde(n) uit te
voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot ons werk behoren
zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van onze
werkzaamheden daarvan geen vertraging ondervindt.
Indien niettemin vertraging ontstaat dient de opdrachtgever ons
daarvan tijdig in kennis te stellen;
5.5 Indien de aanvang van ons werk wordt vertraagd door niet aan ons
te wijten omstandigheden moet de opdrachtgever ons de daarmede
verband houdende schade en kosten vergoeden en hebben wij het
recht op verschuiving van de opleveringsdatum, ook als wij daarom
niet vragen;
5.6 De opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door
gebreken in materialen, hulpmiddelen en voorzieningen die door
hem ter beschikking zijn gesteld dan wel zijn verlangd;
5.7 Indien door ons hulp of bijstand van welke aard ook wordt verleend,
geschiedt zulks buiten onze verantwoordelijkheid en voor rekening
en risico van de opdrachtgever;
5.8 Adviezen, voorzieningen en werkzaamheden van derden, al dan niet
volgens onze gegevens en tekeningen, die van invloed zijn of kunnen
zijn op onze prestaties zijn voor rekening en risico van de
opdrachtgever.
5.9 De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat wij bij aankomst op het
werk onze werkzaamheden terstond kunnen aanvangen en
deze gedurende de normale werkuren kunnen uitvoeren.
Werkzaamheden buiten de normale werkuren moeten worden
gedoogd indien wij zulks noodzakelijk achten;
5.10 De opdrachtgever dient om niet te zorgen voor:
a goede verharde toegangswegen tot het werk dusdanig dat ons
materiaal en materieel te allen tijde in volle ladingen tot aan de
ingang van het gebouw gebracht kunnen worden; voor zover dat
niet het geval is, moet de opdrachtgever aan ons extra kosten,
waaronder met name begrepen extra mankracht voor aanvoer
materiaal, vergoeden.
b afsluitbare, verlichte, droge, zindelijke opslagruimte van voldoende
grootte, voor opslag van onze materialen, machines etc;
c tegen vorst en hitte beveiligde/beschermde opslagruimte voor de
opslag van brand- c.q. vuurgevaarlijke en vorstgevoelige materialen;
d het in ontvangst nemen van voor onze werkzaamheden bestemde
materialen en deze te behandelen in overeenstemming met
de aanwijzingen op de begeleidingspapieren en/of op de ver                                            

pakking aangebrachte aanwijzingen voor de opslag daarvan;
e water en elektriciteit, zowel voor licht als krachtstroom met voldoende
spanning en met zoveel gemakkelijk aan te sluiten stopcontacten,
zodat wij binnen een straal van 25 meter hierover
kunnen beschikken;
f schaftlokaal, wasgelegenheid en toiletten c.q. de vrije toegang
daartoe voor ons personeel;
g behoorlijk volgens de voorschriften bruikbare bouwliften, steigers
en bouwmateriaal;
h alle maatregelen ter voorkoming van vorstverlet, welke worden
voorgeschreven door de Stichting Risicofonds voor het
Stukadoors- Afbouw, Terrazzo/vloerenbedrijf
5.11 Indien werkzaamheden moeten worden verricht, is de opdrachtgever
verplicht er zorg voor te dragen dat het bouwwerk met glas of
ander lichtdoorlatend materiaal is dichtgemaakt, indien de weersomstandigheden
dit naar ons oordeel noodzakelijk maken. Bij
gebreke daarvan zijn wij niet verplicht het werk uit te voeren en is de
opdrachtgever verplicht aan ons alle door ons in verband daarmede
geleden schade te vergoeden.
5.12 De opdrachtgever dient zodanige maatregelen te nemen, dat het
door ons aangebrachte werk niet wordt beschadigd of vernield;
5.13 Kosten welke ontstaan doordat aan het in het vorige lid gestelde
niet, niet-tijdig of niet-volledig is voldaan, zijn voor rekening van de
opdrachtgever;
5.14 De opdrachtgever zal zorg dragen, dat kwetsbare onderdelen in de
omgeving van het door ons aan te brengen werk tevoren worden
beschermd.
5.15 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat ten tijde van de uitvoering
van onze werkzaamheden in de omgeving daarvan aanwezige personen
vooraf op de hoogte zijn gesteld van aan onze werkzaamheden
verbonden stof-, stank-, reuk- en geluidshinderbezwaren en dat
anderen dan ons personeel de toegang tot de ruimten waarin wij
onze werkzaamheden verrichten alsmede gedurende de tijd daarna
die wij noodzakelijk achten, is ontzegd;
5.16 De opdrachtgever stelt om niet de voorzieningen beschikbaar voor
het gescheiden inzamelen van chemisch- en bouwafval;
5.17 De opdrachtgever zorgt voor orde en veiligheid op het werk. Hij zorgt
tevens voor de goede staat van de te verwerken materialen en het
materieel dat door hem ter beschikking wordt gesteld;
5.18 Indien door ons ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, catalogi, maat
en/of gewichtsopgaven zijn verstrekt, zijn deze voor ons niet bindend;
deze bescheiden blijven ons eigendom. De opdrachtgever is
ervoor aansprakelijk, dat deze bescheiden niet worden gekopieerd,
aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage gegeven. Indien
een opdracht niet wordt verleend, zullen deze bescheiden op ons
verzoek terstond aan ons worden geretourneerd;
Artikel 6 - Prijzen
6.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW;
6.2 Kostenbegrotingen, plannen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen
etc. brengen wij niet afzonderlijk in rekening indien ons op grond
daarvan een opdracht wordt verleend;
6.3 In het geval ons géén opdracht wordt verleend zijn wij gerechtigd de
kosten van het maken van begrotingen, plannen, ontwerpen, afbeeldingen,
tekeningen, etc. in rekening te brengen.
6.4 Indien na het aanvaarden der opdracht de materiaalprijzen, de prijzen
van hulpmateriaal en grondstoffen zoals elektriciteit, de prijzen
van onderdelen welke wij van derden betrekken, lonen en salarissen,
sociale lasten, overheidslasten, omzetbelasting, vrachten en
assurantiepremies, een verhoging ondergaan, waaronder begrepen
prijsverhogingen door koersverschillen in valuta waarin wij onze
materialen kopen dan wel de door ons te gebruiken materialen worden
gekocht of indien door wijziging van een of meer der genoemde
factoren onze opslagen veranderen, ook al geschiedt dit tengevolge
van reeds bij het aanvaarden der opdracht te voorziene omstandigheden,
zijn wij gerechtigd de bij de aanvaarding der opdracht overeengekomen
prijs met inachtneming der eventueel ter zake bestaande
wettelijke bepalingen dienovereenkomstig te verhogen;
6.5 De in dit artikel genoemde prijsverhogingen zullen deel uitmaken
van de bedongen prijs; de verhogingen dienen door de opdrachtgever
onder dezelfde voorwaarden te worden voldaan als de aanvankelijk
overeengekomen prijs.
Artikel 7 - Monsters
7.1 Indien door ons een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt,
wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze
van aanduiding: de hoedanigheid van te leveren zaken kunnen van
het monster, model of voorbeeld afwijken.
7.2 Geringe kleur-, en structuurverschillen zijn toelaatbaar. De opdrachtgever
vrijwaart ons terzake van enige aansprakelijkheid voor eventuele
kleurafwijkingen en/of verkleuringen;
Artikel 8 - Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering
8.1 De termijn binnen welke het werk moet worden opgeleverd wordt in
de overeenkomst uitgedrukt, hetzij in werkbare dagen, weken of -
maanden, hetzij door een bepaalde dag te noemen;
8.2 Indien een termijn is uitgedrukt in een aantal werkbare dagen worden
werkdagen respectievelijk halve werkdagen als onwerkbaar
beschouwd, wanneer door omstandigheden die ons niet te wijten
zijn gedurende vijf uren respectievelijk tenminste twee uren door het
grootste deel van de werknemers of machines niet kan worden
gewerkt;
8.3 Als de oplevering van een werk zou moeten geschieden op een dag
die geen werkdag is, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen
dag van oplevering;
8.4 De termijn binnen welke het werk moet worden opgeleverd kan door
de opdrachtgever in overleg met ons worden verlengd,
8.5 Indien door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever
komende omstandigheden, of door het door of namens de opdrachtgever
aanbrengen van bestekswijzigingen dan wel van wijzigingen
in de uitvoering van het werk de uitvoering van de werkzaamheden
wordt vertraagd kan van ons niet gevergd worden dat het werk binnen
de overeengekomen termijn wordt opgeleverd en hebben wij
recht op termijnverlenging, ook als daarom niet wordt gevraagd.
Artikel 9 - Overmacht
9.1 Indien tengevolge van of in verband met oorlog, gehele of gedeeltelijke
mobilisatie, oproer, onlusten, blokkade, verkeersbelemmeringen,
algemene of partiële werkstaking, uitsluiting, gedwongen stilstand,
brand, watersnood en/of abnormale waterstand, epidemie,
ziekte van personeel, directe of indirecte stagnatie in ons bedrijf ontstaat,
of indien door vandalisme, bezetting (ook door krakers),
atoomkernreacties, milieuramp, milieuverontreiniging t.p.v. het uit te
voeren werk en met de gezondheid van personen bedreigende
gevolgen, acties van maatschappelijke groeperingen, in- of uitvoerverbod,
sneeuw-, en/of ijsbelemmering of door enige andere oorzaak
buiten onze schuld, de benodigde grondstoffen, hulpmaterialen
of onderdelen welke wij van derden betrekken, ons niet resp. niet tijdig
kunnen bereiken, en/of onze werknemers het bouwobject niet
kunnen bereiken of aldaar verblijven, hebben wij het recht de lever

ing der materialen en/of de uitvoering van het werk op te schorten
zolang deze stagnatie of verhindering aanhoudt;
9.2 Indien deze stagnatie of verhindering langer dan dertig dagen heeft
geduurd, hebben beide partijen het recht, de overeenkomst, mits
zulks schriftelijk binnen veertien dagen geschiedt, te annuleren voor
zover het betreft het nog niet geleverde c.q. uitgevoerde gedeelte.
Hetgeen bij annulering reeds is geleverd c.q. uitgevoerd moet alsdan
gelijktijdig worden betaald. Bij zodanige annulering, onverschillig
welke partij zich hiervan bedient, zijn wij niet gehouden enige vergoeding
ter zake te verlenen.
Artikel 10 - Aansprakelijkheid
Indien de uitvoering van onze werkzaamheden wegens vorst, sneeuw of
de gevolgen hiervan niet mogelijk is en wij het verzuim van onze werknemers
niet kunnen declareren bij de Stichting Risicofonds voor het
Stukadoors- Afbouw, Terrazzo/vloerenbedrijf, omdat deze Stichting doorwerken
mogelijk acht, zal de daardoor ontstane schade door de opdrachtgever
aan ons worden vergoed;
Artikel 11 - Opneming en goedkeuring
11.1 De opneming geschiedt op onze schriftelijke, tot de opdrachtgever
gerichte, mededeling houdende de dag waarop naar ons oordeel het
werk zal zijn voltooid;
11.2 De opneming geschiedt in de regel binnen acht dagen na de in het
vorige lid bedoelde dag. De opdrachtgever dient ons tijdig, zo mogelijk
drie dagen tevoren, schriftelijk mede te delen op welke datum en
tijdstip de opneming plaats vindt;
11.3 Nadat het werk is opgenomen wordt ons door de opdrachtgever
binnen acht dagen medegedeeld of het werk al dan niet is goedgekeurd
en in het laatste geval met opgaaf van de gebreken.
11.4 Wordt niet binnen acht dagen na opneming een schriftelijke mededeling
door de opdrachtgever aan ons gezonden dat het werk al dan niet
is goedgekeurd, dan wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd;
11.5 Kleine gebreken die vóór een nog volgende betalingstermijn kunnen
worden hersteld zullen geen reden tot onthouding van de goedkeuring
zijn. Wij zijn gehouden de in dit lid bedoelde gebreken zo spoedig
mogelijk te herstellen;
Artikel 12 - Oplevering
12.1 Levertijden gelden nimmer als fatale termijnen. Bij overschrijding
van de levertijd c.q. de opleveringstermijn, dient de opdrachtgever
ons schriftelijk in gebreke te stellen en ons een laatste, redelijke, termijn
te geven;
12.2 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het werk is goedgekeurd
of geacht wordt te zijn goedgekeurd;
12.3 Het werk wordt goedgekeurd of geacht te zijn goedgekeurd als:
a De opdrachtgever dit aan ons mededeelt;
b Wij de opdrachtgever schriftelijk hebben bericht het werk voltooid
te achten. Indien de opdrachtgever niet binnen 10 dagen
na dagtekening van ons desbetreffend bericht schriftelijk bezwaren
tegen de voltooiing van het werk kenbaar maakt, wordt het
werk geacht te zijn goedgekeurd;
c De opdrachtgever het object waaraan/waarbinnen het werk is
verricht weer in gebruik neemt c.q. in gebruik heeft gegeven, met
dien verstande, dat door de ingebruikneming van een gedeelte
van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
Artikel 13 - Betaling
13.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
Kortingen onder welke benaming ook mogen nimmer in mindering
worden gebracht. Bij de betaling is schuldvergelijking nimmer toegestaan,
noch is het de opdrachtgever toegestaan dat hij enige betalingsverplichting
jegens ons opschort;
13.2 Indien voor het vaststellen van betalingstermijnen eenheidsprijzen
gelden, zullen deze globaal zijn en dienen ter bepaling van tussentijdse
betalingsverplichtingen. Deze eenheidsprijzen gelden nimmer
voor het berekenen van de kosten voor eventueel meer- en/of minderwerk
dan wel voor het vaststellen van prijzen voor andere werken;
13.3 Indien de opdrachtgever de goederen niet op in het leveringsschema
c.q. planning gestelde data kan of wil ontvangen of indien hij in
gebreke is gebleven tijdig een leveringsschema c.q. planning te verstrekken,
komen de daardoor noodzakelijk geworden kosten van
opslag voor rekening van de opdrachtgever, terwijl wij de betaling
van de opgeslagen goederen kunnen vorderen;
13.4 Bij de vaststelling der tussentijdse betalingsverplichtingen kan naar
verhouding rekening worden gehouden met genoemde prijsverhogingen.
13.5 Indien enige betaling niet tijdig is geschied, wordt de opdrachtgever
geacht van rechtswege in gebreke te zijn zonder dat enige aanmaning
of ingebrekestelling noodzakelijk zal zijn, onverminderd ons
recht van opschorting van onze verplichtingen bij niet-tijdige betaling
van termijnen;
13.6 Bij overschrijding der betalingstermijn verbeurt de opdrachtgever
een vertragingsrente van anderhalf (1,5) procent voor elke maand
(een gedeelte van een maand daarbij voor een volle maand te rekenen)
over het niet tijdig betaalde bedrag. Voor rekening van de
opdrachtgever zijn voorts alle kosten van inning der niet-tijdig betaalde
bedragen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke
kosten bedragen tenminste 15% van het niet tijdig
betaalde bedrag.
13.7 Voorzover wij voor inning van bedrag en rechtskundige hulp nodig
hebben en de kosten daarvan meer bedragen dan genoemde 15%,
is de opdrachtgever ook dat meerdere verschuldigd.
13.8 De volledige prijs zal geheel en onmiddellijk zonder voorafgaande in
gebrekenstelling opeisbaar zijn in de volgende gevallen:
a indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard,
indien hij surséance van betaling aanvraagt, dan wel een
aanvraag tot zijn onder curatelestelling is aanhangig gemaakt;
b enig beslag op roerende en/of onroerende zaken, vorderingen of
andere bezittingen van de opdrachtgever wordt gelegd;
c bij overlijden van de opdrachtgever of indien zijn voornemen tot
het metterwoon verlaten van Nederland blijkt;
d indien de opdrachtgever een vennootschap onder firma, een
commanditaire vennootschap, een besloten vennootschap of
een naamloze vennootschap is, dezelve in liquidatie treedt,
wordt ontbonden of een andere vennoot c.q. bestuurder verkrijgt,
dan wel een vennoot of bestuurder uit- resp. aftreedt;
13.9 Zolang geen volledige betaling van enige deel- of eindfactuur eventueel
inclusief vertragingsrente en buitengerechtelijke kosten, heeft
plaatsgevonden, blijven geleverde materialen ons eigendom.
13.10 Een betaling door de opdrachtgever strekt eerst tot voldoening van
de verschuldigde vertragingsrente en vervolgens tot voldoening van
de op de vordering vallende buitengerechtelijke kosten. Daarnaast
strekken betalingen tot mindering op de hoofdsom.

Artikel 14 - Reclames en garantie
14.1 Indien bij uitgevoerd werk of bij de levering andere zichtbare gebreken
worden geconstateerd, moeten hierover binnen acht dagen na
de constatering daarvan worden gereclameerd;
14.2 Reclames dienen, op straffe van nietigheid, schriftelijk te onzer kennis
te worden gebracht;
14.3 Indien de opdrachtgever de opdracht heeft verstrekt onder het
beding op keur van de directie of onder andere benaming de keuring
aan derden heeft gedelegeerd, dient dit op de in het vorige lid
omschreven wijze en binnen de gestelde tijdstippen te onzer kennis
te worden gebracht;
14.4 Een door ons verzonden factuur wordt geacht door de ontvanger van
de factuur te zijn goedgekeurd, indien het schriftelijk bericht van met
redenen omklede bezwaren tegen de factuur ons niet heeft bereikt
binnen 5 werkdagen nadat de factuur door ons is verzonden;
14.5 Alle gebreken aan geleverde zaken, of het uitgevoerde werk, waarvan
de opdrachtgever bewijst dat zij binnen zes maanden na de
levering resp. oplevering zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend
als direct gevolg van een onjuistheid in de door ons ontworpen constructie,
gebrekkige verwerking of gebruik van materiaal, waarvan
wij hadden kunnen weten, dat dit ondeugdelijk was, worden door
ons kosteloos gerepareerd, herleverd of hersteld (naar onze keuze).
Onze garantie bevat geen verplichting tot vergoeding van schade,
welke door herlevering, herstel of anderszins voor de opdrachtgever
mocht ontstaan;
14.6 Voor gebruikte materialen voor het werk wordt geen garantie verleend;
14.7 Indien de opdrachtgever ons materiaal voor verwerking beschikbaar
stelt, geldt de garantie uitsluitend de deugdelijkheid van de daaraan
door ons verrichte werkzaamheden;
14.8 Indien ter voldoening aan garantiebepalingen onderdelen door nieuwe
worden vervangen gelden ten aanzien van deze nieuwe onderdelen
dezelfde garantiebepalingen; de vervangen onderdelen worden
ons eigendom;
14.9 Onze verplichting tot vergoeding van schade strekt nimmer verder
dan een bedrag van maximaal de aanneemsom van het onderhavige
werk dan wel het totaal van gewerkte uren en verwerkte materialen;
14.10 Voor gevolgschade zijn wij nimmer aansprakelijk. Onze garantieverplichtingen
vervallen door elke niet, niet tijdige of niet volledige betaling
door de opdrachtgever. Nakoming onzerzijds der garantiebepalingen
kan eerst worden gevorderd nadat de opdrachtgever volledig
aan zijn betalingsverplichting, ook van vertragingsrente en buitengerechtelijke
kosten, zal hebben voldaan.
Artikel 15 - Arbitrage
15.1 Geschillen worden beslecht door de gewone Rechter, dan wel naar
onze keuze door de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in
Nederland, onverminderd de bevoegdheid van de President van de
Rechtbank, rechtdoende in kort geding;
15.2 Op alle door ons te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van
toepassing.

Schrijf een reactie: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle reacties

Nieuwe reacties

05.05 | 21:28

ziet er goed uit ... groet Erick van Chemsta droogtijdversneller.nl

...
27.06 | 15:40

in april hebben de jongens van dit bedrijf bij ons een afwerkvloer in de kamer gemaakt
Het is een hele mooie super vlakke vloer geworden .
Vakwerk

...
09.06 | 18:58

Beste Henk,
Het logo van AFBOUWKEUR is vernieuwd.
Groet
Martin de Rouw

...
24.12 | 11:04

Mag die muziek uit?!!

...
Je vindt deze pagina leuk